You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

NATURAL8.COM

Cập nhật lần cuối: 2021.01.16

THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG (“EULA”) VỚI RUN GOOD N.V: QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY CẨN THẬN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, VÀ/ HOẶC TẢI PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI, VÌ VIỆC BẠN ĐỒNG Ý CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY CÓ GIÁ TRỊ NHƯ MỘT HỢP ĐỒNG HỢP PHÁP. BẠN CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM THƯỜNG XUYÊN XEM EULA NÀY VÀ VIỆC BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ LIÊN KẾT, THỂ HIỆN SỰ TIẾP TỤC CHẤP NHẬN CỦA BẠN VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÂY.

Giới thiệu

Các điều khoản và điều kiện sau đây được chúng tôi cập nhật theo thời gian và có sẵn tại đây (các “Điều kiện” này) sẽ chi phối mối quan hệ giữa “Bạn” (“Của bạn” cũng đề cập đến Bạn trong toàn EULA này) và Run Good NV và / hoặc các công ty thuộc tập đoàn của nó (trong các Điều kiện này được gọi chung là “chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) liên quan đến tất cả việc sử dụng phần mềm được chúng tôi cấp phép cho Bạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, và việc Bạn chơi trên ứng dụng trò chơi tải xuống từ natural8. com (“Natural8”).

Natural8 được điều hành bởi Run Good N.V., reg # 150149 of 9 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curacao. Natural8 chỉ chịu quản lý của luật pháp và tòa án của Curacao mà không có ngoại lệ.

Cho dù Bạn sử dụng Natural8 và / hoặc Bạn đang chơi bất kỳ trò chơi nào trên đó (“(Các) trò chơi”) có nghĩa là Bạn chấp nhận các Điều kiện ràng buộc pháp lý này. Nếu Bạn không đồng ý chấp nhận và bị ràng buộc bởi các điều khoản, vui lòng không mở tài khoản hoặc tiếp tục sử dụng trang web hoặc tham gia Trò chơi. Tuy nhiên, các Điều kiện này đưa ra các điều khoản và điều kiện ràng buộc pháp lý áp dụng cho việc Bạn sử dụng Trò chơi hoặc Natural8, được truy cập và / hoặc sử dụng, cho dù thông qua máy tính cá nhân, thiết bị di động hay cách khác. Xin lưu ý rằng các Điều kiện này tạo thành một thỏa thuận giữa Bạn và chúng tôi và xác định các quyền và trách nhiệm mà Bạn và chúng tôi có đối với Trò chơi và Natural8. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Bạn có quyền, thẩm quyền và năng lực để chấp nhận các Điều kiện này cũng như tuân theo các Điều kiện đó và rằng Bạn đã đọc và hiểu đầy đủ các Điều kiện này mà không bị ảnh hưởng về khả năng phán đoán.

Bằng cách truy cập, đăng ký trên natural8.com (“Trang web”) và/hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi các Điều kiện này.

Bằng cách chấp nhận các Điều kiện này, bạn cũng chấp nhận của chúng tôi;

Chính sách quyền riêng tư;

Chính sách rút tiền;

Chính sách Cookie (quy định cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp cho chúng tôi);

Điều khoản bảo mật và sinh thái;

Nội Quy Nhà Cái; và

tất cả các điều khoản và điều kiện khác của chúng tôi, quy tắc trò chơi, quy tắc hoặc chính sách vì chúng liên quan đến bất kỳ Trò chơi áp dụng nào, khuyến mãi, tiền thưởng, ưu đãi đặc biệt hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của việc bạn sử dụng Trang web vào từng thời điểm.

Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các Điều kiện này và Nội quy chung, thì trong phạm vi không nhất quán, các điều khoản và điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

1. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1.1 Chúng tôi có thể cần thay đổi các Điều kiện vì một số lý do, bao gồm cả lý do thương mại, để tuân thủ luật hoặc quy định mới hoặc vì lý do dịch vụ khách hàng. Các điều khoản và điều kiện cập nhật nhất có thể được truy cập tại đây và ngày bắt đầu có hiệu lực được ghi chú.

1.2 Khi Chúng tôi muốn thực hiện các thay đổi đáng kể đối với các Điều khoản và Điều kiện, chúng tôi sẽ thông báo trước cho Bạn về những thay đổi đó sớm nhất có thể thực hiện được một cách hợp lý thông qua một trong các phương pháp sau:

Email (tới địa chỉ email Bạn đã cung cấp cho chúng tôi trước đây, nếu có);

Một tin nhắn trong hộp thư của ứng dụng trò chơi của bạn;

Một thông báo trên Trang web.

1.3 Khi chúng tôi thực hiện các thay đổi đối với các Điều kiện mà chúng tôi muốn thông báo trực tiếp cho Bạn, chúng tôi sẽ thực hiện việc đó bằng một phương thức thông báo mà chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, cho là phù hợp.

1.4 Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể mời Bạn chấp nhận các Điều kiện mới bằng cách nhấp vào “có” hoặc “Tôi chấp nhận”, đánh dấu vào ‘hộp đánh dấu’ hoặc bất kỳ phương thức xác nhận tương tự nào khác của Bạn. Nếu Bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ xác nhận nào như vậy, hoặc nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và / hoặc Tài khoản của Bạn sau khi thông báo theo Mục 1 này (Thay đổi Đối với Điều khoản và Điều kiện), kể từ thời điểm đó, Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận, và bị ràng buộc bởi các Điều kiện mới (bao gồm mọi bổ sung, xóa bỏ, thay thế). Nếu bạn không thể chấp nhận bất kỳ thay đổi nào, Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ và / hoặc đóng Tài khoản của mình bằng cách thực hiện theo các bước trong Mục 2.6 bên dưới.

1.5 Bạn vẫn có trách nhiệm kiểm tra định kỳ các Điều kiện này để đảm bảo bạn tiếp tục đồng ý với các Điều kiện đó mỗi khi Bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ.

2. MỞ TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

2.1 Để đăng ký, mở tài khoản và tham gia Trò chơi, Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

Bạn từ 18 tuổi trở lên và đáp ứng yêu cầu về độ tuổi tối thiểu trong khu vực tài phán địa phương của Bạn để ký hợp đồng với chúng tôi, sử dụng Trang web và tham gia Trò chơi;

Bạn không phải là nhân viên / nhà thầu của (i) Công ty hoặc (ii) bất kỳ công ty thuộc nhóm nào của Công ty;

Bạn sẽ luôn tuân thủ các Điều kiện này và bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Bạn và chúng tôi;

Bạn có thể ký kết hợp đồng một cách hợp pháp;

Bạn chưa bị loại trừ hoặc hiện không tự loại trừ khỏi cờ bạc;

Trước đây bạn chưa bị chúng tôi đóng tài khoản vì bất kỳ lý do gì;

Bạn xác nhận rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng Bạn hiểu và tuân thủ đầy đủ mọi luật hoặc quy định áp dụng tại quốc gia hoặc tiểu bang của bạn.

2.2 Nếu Bạn không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện nêu trên, Bạn không được phép sử dụng Trang web. Chúng tôi có quyền đình chỉ và / hoặc đóng bất kỳ tài khoản nào của bất kỳ khách hàng có mục đích nào không đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện và vô hiệu bất kỳ cược nào được thực hiện qua các tài khoản đó.

2.3 Bạn chỉ được phép mở một tài khoản. Nếu Bạn có nhiều tài khoản, Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi. Hơn nữa, chỉ cho phép một tài khoản cho mỗi IP / Hộ gia đình. Nếu Bạn mở nhiều tài khoản, mọi khoản tiền thắng cược trên một trong hai tài khoản sẽ bị tịch thu và tất cả các tài khoản có thể bị đóng. Nếu chúng tôi nhận thấy có nhiều tài khoản được đăng ký cho hộ gia đình của Bạn (“Tài khoản trùng lặp”), chúng tôi có quyền khóa hoặc đóng bất kỳ hoặc tất cả các tài khoản của hộ gia đình đó. Tất cả các giao dịch được thực hiện từ Tài khoản trùng lặp sẽ bị vô hiệu.

2.4 Bất kỳ khoản lợi nhuận, tiền thắng cược hoặc tiền thưởng nào mà Bạn đã đạt được hoặc tích lũy được trong thời gian Tài khoản trùng lặp hoạt động sẽ bị Bạn tước bỏ và có thể bị chúng tôi đòi lại, và Bạn sẽ trả lại cho chúng tôi theo yêu cầu bất kỳ khoản tiền nào đã được rút từ Tài khoản trùng lặp cộng với phí quản trị được áp dụng.

2.5 Bạn phải duy trì tài khoản của mình và cập nhật thông tin chi tiết của Bạn.

2.6 Nếu Bạn muốn đóng tài khoản của mình Bạn phải gửi yêu cầu làm như vậy đến [email protected] hoặc sử dụng tính năng loại trừ vĩnh viễn trong ứng dụng. Bằng cách đóng Tài khoản của Bạn, Bạn cũng sẽ mất mọi khoản tiền thưởng khuyến mại, giải thưởng hoặc lợi ích mà Bạn có thể đã nhận được. Trong trường hợp Tài khoản của Bạn bị đóng vì nghiện cờ bạc hoặc nếu Tài khoản của Bạn đã bị đóng do gian lận, Bạn xác nhận rằng Bạn bị cấm mở một tài khoản mới.

2.7 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu Bạn mở một tài khoản mới, đối với hành động đó cũng như đối với bất kỳ thiệt hại do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp nào.

2.8 Công ty có quyền đóng bất cứ lúc nào một tài khoản mới được mở nếu vi phạm yêu cầu nêu trong tài liệu này.

2.9 Bạn phải nhập tất cả các thông tin bắt buộc do chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các mục nhập sai, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi nhập dữ liệu.

2.10 Bạn không được mở Tài khoản nếu Bạn đang ở trong một khu vực tài phán mà việc đăng ký hoặc mở Tài khoản và / hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là bất hợp pháp hoặc trái với bất kỳ quy định hiện hành nào “Khu vực tài phán bị cấm”. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng điều này không áp dụng. Chúng tôi có quyền đình chỉ ngay lập tức Tài khoản của Bạn nếu chúng tôi phát hiện ra rằng Tài khoản của Bạn đã được mở hoặc đang được sử dụng từ Khu vực tài phán bị Cấm. Chúng tôi có quyền yêu cầu chứng minh độ tuổi từ bất kỳ khách hàng nào vào bất kỳ lúc nào.

2.11 Chúng tôi không chấp nhận người chơi cư trú tại các quốc gia và khu vực pháp lý sau: Afghanistan, Quần đảo Åland, Algeria, American Samoa, Angola, Úc, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bỉ, Belize, Bonaire, Saint Eustatius và Saba, Bosnia và Herzegovina, Bulgaria, Colombia, Cuba, Curaçao, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Pháp, Guiana thuộc Pháp, Georgia, Đức, Vương quốc Anh (Anh), Hy Lạp, Guadeloupe, Iran, Ireland, Đảo Man, Israel, Ý, Kazakhstan, Kyrgystan, Kuwait, Latvia, Liberia, Malaysia, Malta, Quần đảo Marshall, Martinique, Mauritania, Mayotte, Moldova, Mông Cổ, Hà Lan, Antilles Hà Lan, Đảo Norfolk, Triều Tiên, Oman, Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, Philippines, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Reunion, Romania, Nga, Rwanda, S. Georgia và S. Sandwich Isls., Saint Martin (phần thuộc Pháp), Seychelles, Singapore, Slovakia, Somalia, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Sudan, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraina, Hoa Kỳ Châu Mỹ (Mỹ), Uzbekistan, Quần đảo Virgin (Anh), Quần đảo Virgin (Mỹ), Yemen và Zimbabwe.

2.12 Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của Bạn ngay lập tức theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi nếu Bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn theo các Điều kiện này. Chúng tôi có quyền đối với bất kỳ số dư còn lại nào trong Tài khoản của Bạn cũng như quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm.

3. XÁC MINH DANH TÍNH CỦA BẠN; CÁC YÊU CẦU VỀ PHÒNG RỬA TIỀN

3.1 Bạn đảm bảo rằng:

3.1.1 Bạn không phải Trẻ hơn 18 (mười tám) tuổi, hoặc bất kỳ độ tuổi hợp pháp nào mà các hoạt động cờ bạc hoặc trò chơi theo luật hoặc quyền tài phán áp dụng cho Bạn yêu cầu (“Tuổi hợp pháp”);

3.1.2 Các chi tiết được cung cấp khi mở Tài khoản của Bạn là chính xác; và

3.1.3 Tiền gửi không có nguồn gốc từ bất kỳ hoạt động nào bất hợp pháp.

3.2 Công ty tuân thủ các luật, quy định và hướng dẫn của Curacao về phòng chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Các giao dịch đáng ngờ sẽ được Công ty điều tra và nếu cần thiết, Công ty sẽ báo cáo các giao dịch đáng ngờ cho các Cơ quan có thẩm quyền. Trong bất kỳ trường hợp nào như vậy, Công ty bị cấm thông báo cho bất kỳ người chơi hoặc bên thứ ba nào có liên quan, trong một số trường hợp hạn chế, rằng một cuộc điều tra đang được hoặc có thể được thực hiện, hoặc thông tin đó đã hoặc có thể được chuyển đến các Cơ quan có thẩm quyền. Hơn nữa, trong trường hợp có bất kỳ giao dịch đáng ngờ nào, Công ty có thể đình chỉ, phong tỏa hoặc đóng (các) tài khoản của (những) người chơi có liên quan và giữ lại tiền theo yêu cầu của pháp luật và / hoặc của các Cơ quan có thẩm quyền.

3.3 Tất cả các giao dịch được thực hiện bởi người chơi trên trang web của chúng tôi đều được kiểm tra để ngăn chặn rửa tiền và tất cả các hoạt động bất hợp pháp khác.

3.4 Bằng cách đồng ý với các điều khoản, Bạn cho phép chúng tôi thực hiện kiểm tra xác minh khi chúng tôi có thể tự yêu cầu hoặc có thể được yêu cầu bởi các bên thứ ba (bao gồm, các cơ quan quản lý) để xác nhận danh tính và chi tiết liên hệ của Bạn và để ngăn chặn rửa tiền (“Séc”) .

3.5 Theo quy định, chúng tôi cần thu thập bản sao giấy tờ tùy thân (ID) của bạn và giấy tờ chứng minh địa chỉ trước khi có thể tiến hành yêu cầu rút tiền của bạn. Bạn phải cung cấp bằng chứng thỏa đáng về danh tính. Giấy tờ tùy thân phải là giấy tờ tùy thân có ảnh hiện tại do chính phủ cấp, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe. Đối với tài liệu chứng minh địa chỉ, đó phải là tài liệu có thể chứng minh địa chỉ cư trú của bạn, chẳng hạn như bảng sao kê ngân hàng, hóa đơn điện nước hoặc hóa đơn thuế và tài liệu này phải có thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

3.6 Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể phải liên hệ với Bạn và yêu cầu Bạn cung cấp thêm thông tin trực tiếp cho chúng tôi để hoàn thành Séc. Nếu Bạn không hoặc không thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin đó thì chúng tôi có thể tạm ngưng Tài khoản của Bạn cho đến khi Bạn đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin đó hoặc đóng Tài khoản của Bạn vĩnh viễn.

3.7 Hơn nữa, nếu tuổi của Bạn không được xác minh thành công khi đăng ký;

Tài khoản của bạn sẽ vẫn bị đóng băng;

việc đánh back sẽ không được phép cho đến khi xác minh độ tuổi đã được hoàn tất thành công;

Nếu khách hàng chưa đủ tuổi kể cả sau khi hoàn thành xác minh tuổi, tất cả các giao dịch sẽ bị hủy và các khoản tiền liên quan đã gửi sẽ được hoàn trả trong vòng 5 ngày làm việc.

3.8 Việc xác minh thành công danh tính của bạn và / hoặc Tài khoản của bạn không có giá trị hơn Điều 12.

4. RỦI RO

4.1 Việc tham gia Trò chơi do Bạn quyết định và chịu rủi ro. Bạn hiểu rằng chơi trò chơi “tiền thật” có tính chất đầu cơ cao và do đó có một mức độ rủi ro. Bạn thừa nhận rằng Bạn đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tài chính để chấp nhận những rủi ro như vậy và chịu đựng bất kỳ tổn thất nào một cách không chính xác và Bạn có thể đảm bảo tổng số tiền thua của bất kỳ cược nào do Bạn cam kết. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các lượt tham gia sai do Bạn thực hiện, bao gồm cả lỗi nhập dữ liệu liên quan đến các cược được cung cấp.

4.2 Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các chi tiết về giao dịch của Bạn trên Natural8 là chính xác. Bạn có thể truy cập Lịch sử giao dịch của mình trên Trang web. Khi giao dịch đã được Bạn xác nhận (ví dụ: bằng cách nhấp vào tab nhập), giao dịch đó không thể bị hủy.

4.3 Chúng tôi có quyền từ chối toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ giao dịch nào do Bạn yêu cầu vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Không có giao dịch nào được chúng tôi chấp nhận cho đến khi chúng tôi xác nhận với Bạn rằng nó đã được chấp nhận. Nếu Bạn không nhận được xác nhận rằng giao dịch của Bạn đã được chấp nhận, Bạn nên liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng.

5. TÀI KHOẢN NATURAL8 CỦA BẠN

5.1 Chỉ các cược đặt từ tài khoản của Bạn được thiết lập thông qua ứng dụng trò chơi được tải xuống từ natural8.com mới được chấp nhận cho Trò chơi và bất kỳ khoản tiền thắng cược nào Bạn thực hiện trên Trò chơi sẽ được ghi có vào tài khoản của Bạn. Bạn có thể điều phối tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền bằng cách truy cập trang Tài khoản của tôi.

5.2 Chúng tôi có quyền từ chối hoặc giới hạn (bằng cách đặt số tiền tối thiểu và tối đa sẽ được quy định trong Nội quy Nhà cái hoặc trên Trang web) bất kỳ đặt cược và / hoặc thanh toán nào theo quyết định riêng của chúng tôi vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp đặt cược bị coi là vô hiệu theo quyết định của chúng tôi, bất kỳ số tiền nào được khấu trừ từ Tài khoản của Bạn liên quan đến đặt cược đó sẽ được ghi có vào tài khoản của Bạn.

5.3 Cược chỉ có hiệu lực nếu được máy chủ của chúng tôi chấp nhận. Cho đến khi được máy chủ của chúng tôi chấp nhận, không có thông tin liên lạc nào từ Bạn sẽ có ràng buộc với chúng tôi và tất cả thông tin hiển thị trên Natural8 hoặc Trang web chỉ tạo thành lời mời chơi. Bạn đồng ý rằng ghi chép của chúng tôi, trong trường hợp không có sai sót rõ ràng, sẽ là cơ quan cuối cùng trong việc xác định các điều khoản của bất kỳ cược nào Bạn đặt và hoàn cảnh thực hiện chúng.

5.4 Tài khoản của Bạn là của riêng Bạn. Bạn không được phép cho người khác sử dụng Tài khoản của Bạn hoặc nhận bất kỳ giải thưởng nào hoặc tham gia vào bất kỳ Trò chơi nào. Bất kỳ người nào bị phát hiện vi phạm mục này sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất trên tài khoản nhưng sẽ không có quyền thu bất kỳ khoản tiền thắng cược nào.

5.5 Bạn không thể chuyển nhượng, bán hoặc cầm cố Tài khoản của Bạn cho người khác. Việc cấm này bao gồm việc chuyển nhượng bất kỳ tài sản nào có giá trị dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu tài khoản, tiền thắng cược, tiền gửi, đặt cược, quyền và / hoặc yêu cầu liên quan đến những tài sản này, hợp pháp, thương mại hoặc bằng cách khác. Tuy nhiên, việc cấm chuyển nhượng nói trên cũng bao gồm không giới hạn ở việc cản trở, cầm cố, chuyển nhượng, sử dụng, giao dịch, môi giới, giả định và / hoặc tặng quà hợp tác với người được ủy thác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, công ty, cá nhân tự nhiên hoặc hợp pháp, tổ chức và / hoặc liên kết theo bất kỳ hình thức hoặc dạng nào.

5.6 Bạn có trách nhiệm giữ bí mật và an toàn mật khẩu của Bạn và Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin tài khoản và mật khẩu của Bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản và / hoặc mật khẩu của Bạn. Trong trường hợp bên thứ ba đặt cược, được cho là đã đặt cược hoặc thực hiện rút tiền từ tài khoản của Bạn, việc đặt cược hoặc rút tiền đó sẽ có giá trị và trách nhiệm pháp lý về tổn thất trên tài khoản của Bạn sẽ thuộc về Bạn, cho dù Bạn có biết bên thứ ba đã chiếm đoạt thông tin tài khoản và mật khẩu của Bạn hay không. Các phương pháp chiếm đoạt thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hack, vi-rút và phần mềm độc hại hiện diện trên máy tính hoặc thiết bị của bạn được sử dụng để lưu trữ hoặc truy cập thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn. Liên hệ với Công ty ngay lập tức nếu thông tin tài khoản và mật khẩu của bạn bị xâm phạm.

5.7 Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn luôn an toàn, nhưng Bạn cũng xác nhận rằng có những trường hợp có thể làm hỏng, lỗi, xóa hoặc theo bất kỳ cách nào làm thay đổi dữ liệu của Bạn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các cơ chế bảo mật thích hợp được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân sẽ được sử dụng để ngăn Dữ liệu Cá nhân bị đánh cắp, sử dụng sai mục đích hoặc bị lạm dụng và để ngăn chặn các vi phạm Dữ liệu Cá nhân.

5.8 Điều quan trọng là Bạn phải đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Bạn liên quan đến Bạn được cập nhật. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của Bạn nếu chúng tôi nghi ngờ thông tin này là không chính xác. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin về Bạn theo Chính sách Quyền Riêng Tư của Bạn và Chính sách Cookie của chúng tôi.

5.9 Công ty và bất kỳ bên thứ ba nào mà Công ty ký hợp đồng liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ sẽ giữ thông tin liên quan đến danh tính của Bạn, bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ và chi tiết thanh toán của Bạn, phù hợp với Chính sách Quyền Riêng Tư và Chính sách Cookie của chúng tôi. Chúng tôi dựa vào thông tin này để ký kết thỏa thuận này với Bạn. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và giữ chúng tôi vô hại đối với bất kỳ chi phí, khiếu nại, thiệt hại và chi phí nào phát sinh liên quan đến bất kỳ sự sai lệch hoặc không chính xác nào có trong thông tin Bạn cung cấp cho chúng tôi.

6. BẢO VỆ QUỸ KHÁCH HÀNG

6.1 Bất kỳ khoản tiền nào Bạn gửi vào Công ty sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng riêng biệt mang tên Công ty (“Tài khoản được chỉ định”) theo các quy định liên quan đến tiền của khách hàng. Điều này có nghĩa là tất cả các khoản tiền đó đều được bảo vệ và trong trường hợp mất khả năng thanh toán, các khoản tiền đến hạn có thể được thanh toán cho khách hàng.

6.2 Công ty giữ một khoản tiền tương đương với các khoản nợ phải trả của mình đối với khách hàng trong Tài khoản được chỉ định chỉ được sử dụng để giữ số dư của người chơi. Tài khoản được chỉ định này sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích hoạt động nào và số dư của Tài khoản được chỉ định sẽ được kiểm toán bởi các kiểm toán viên bên thứ ba để xác nhận rằng nó khớp với tổng số dư của người chơi để đáp ứng bất kỳ yêu cầu rút tiền nào.

6.3 Tiền được giữ trong tài khoản của bạn sẽ không phát sinh lãi suất.

HẠN CHẾ

7.1 Bạn đồng ý không sử dụng Natural8 hoặc Trang web của chúng tôi:

vượt quá hoặc xa hơn mục đích đã thỏa thuận;

phân phối, bán, cấp phép, cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chúng tôi;

lưu trữ hoặc truyền tải tài liệu hoặc thông tin vi phạm, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, gian lận, sai sự thật hoặc trái với quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ người nào khác hoặc có hại, bất hợp pháp hoặc vi sai trái, hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư nào của bên thứ ba ;

theo bất kỳ cách nào vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào; hoặc là

để truyền vi rút, phần mềm độc hại hoặc mã độc hại khác.

7.2 Nghiêm cấm sửa đổi, thiết kế ngược lại hoặc thao túng, can thiệp hoặc phá vỡ bất kỳ phần mềm nào của chúng tôi được sử dụng trong Trang web và / hoặc Trò chơi. Để đảm bảo tính toàn vẹn của Trang web và Trò chơi, chúng tôi bảo lưu quyền bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của mình để chặn người dùng từ các địa chỉ IP nhất định truy cập vào cùng một bảng hoặc giải đấu.

7.3 Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình và không cần phải đưa ra lý do, loại trừ bất kỳ khách hàng nào khỏi Dịch vụ của chúng tôi nói chung và / hoặc nhận các khuyến mãi và ưu đãi đã chọn do chúng tôi giới thiệu theo thời gian.

7.4 Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ, ngừng, sửa đổi, loại bỏ, hoặc thêm vào Trang web và / hoặc bất kỳ Trò chơi nào trong Natural8 theo quyết định của chúng tôi với hiệu lực ngay lập tức và không có nghĩa vụ thông báo cho Bạn.

GỬI TIỀN

8.1 Bạn có thể gửi tiền qua các phương thức thanh toán được cung cấp trong trang Thu ngân, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, các tùy chọn thanh toán thay thế khác và bitcoin.

8.2 Nếu Bạn muốn tham gia cá cược hoặc chơi trò chơi sử dụng Trang web, Bạn phải gửi tiền vào Tài khoản của Bạn, sau đó Bạn có thể sử dụng để đặt cược hoặc chơi trò chơi. Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện kiểm tra KYC đối với tiền gửi của người chơi nhằm mục đích tuân thủ quy định.

8.3 Mỗi phương thức gửi tiền có các yêu cầu tiền gửi tối thiểu. Chi tiết về số tiền gửi tối thiểu cho mỗi phương thức gửi tiền được giải thích trên trang Thu ngân.

8.4 Các khoản tiền gửi vào Tài khoản của người chơi được thực hiện bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Công ty theo phương thức thanh toán được nêu trên Trang web. Công ty có quyền thay đổi phương thức thanh toán được chấp nhận theo quyết định riêng của mình. Công ty cũng có quyền chấp nhận một số phương thức thanh toán chỉ với điều kiện đáp ứng một số điều kiện nhất định. Công ty không đảm bảo rằng tất cả các phương thức thanh toán luôn có sẵn.

8.5 Chúng tôi không chấp nhận các quỹ tiền mặt được gửi cho chúng tôi.

8.6 Liên quan đến tiền gửi và rút tiền vào và từ Tài khoản của Bạn, Bạn sẽ chỉ sử dụng các thẻ đó và các công cụ tài chính khác hợp lệ và thuộc sở hữu hợp pháp của Bạn.

8.7 Bằng cách gửi tiền, Bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ khoản bồi hoàn, đảo ngược hoặc hủy bất kỳ khoản tiền gửi nào vào Tài khoản của Bạn, đồng thời đồng ý hoàn trả và bồi thường cho chúng tôi các khoản tiền gửi chưa thanh toán.

8.8 Tín dụng quá mức

  • 8.8.1 Trong trường hợp vượt tín dụng trong quá trình chuyển tiền ký quỹ vào tài khoản đang chơi của người chơi, Natural8 có quyền khấu trừ số tiền ghi có trong tài khoản của người chơi mà không cần thông báo trước.

  • 8.8.2 Nếu Natural8 không thể truy xuất quỹ được vượt tín dụng quá cao, do chuyển khoản hoặc số dư tài khoản thấp, tất cả các yêu cầu rút tiền sẽ bị từ chối hoặc hủy bỏ cho đến khi thu hồi được quỹ đã bị ghi quá.

  • 8.8.3 Bất chấp các điều khoản (8.8.1) và (8.8.2) ở trên, nếu người chơi đã thực hiện yêu cầu rút tiền, Natural8 bảo lưu quyền khấu trừ số tiền đã rút theo thứ tự ưu tiên cao hơn số tiền được ghi có mà không có bất kỳ thông báo trước.

  • 8.8.4 Bất kỳ giao dịch chuyển tiền nào của người chơi được thực hiện trước khi thu hồi số tiền vượt tín dụng sẽ dẫn đến việc tạm dừng tài khoản (nhận) của người được chuyển nhượng. Chúng tôi sẽ tiến hành điều tra sâu hơn, và mọi quyết định được đưa ra sẽ là cuối cùng và kết luận.

8.9 Chúng tôi không thể đảo ngược và/hoặc thu hồi bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đến sai địa chỉ tiền điện tử. Natural8 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào nếu bạn gửi tài sản vào một địa chỉ không thuộc sở hữu của nền tảng. Vui lòng liên hệ với chủ sở hữu/nhân viên hỗ trợ của địa chỉ nơi tiền gửi được thực hiện.

RÚT TIỀN

9.1 Có thể có giới hạn tối thiểu và tối đa về số tiền Bạn có thể rút từ Tài khoản của mình, tùy thuộc vào phương thức thanh toán được sử dụng hoặc các giới hạn được áp dụng cho Tài khoản của Bạn. Việc rút tiền chỉ có thể được thực hiện đối với thẻ mà Bạn đã đăng ký Tài khoản của mình và sử dụng để gửi tiền. Ngân hàng có thể tính phí dịch vụ cho việc rút tiền và sẽ được trừ vào Tài khoản của Bạn tại thời điểm rút tiền. Việc rút tiền được thực hiện bằng séc sẽ được thanh toán cho Bạn chứ không phải bên thứ ba và sẽ được gửi cho Bạn theo địa chỉ đã đăng ký với chúng tôi.

9.2 Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện vào Tài khoản của Bạn phải được xác nhận là đã được duyệt, và sẽ không có khoản nào được hoàn trả, đảo ngược hoặc bị hủy trước khi Bạn rút tiền từ Tài khoản của mình.

9.3 Khi chúng tôi đã chấp thuận việc rút tiền của bạn, Bạn phải cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin về cách chuyển tiền cho Bạn. Tất cả các khoản rút tiền sẽ chỉ được chuyển vào cùng một Tài khoản đã được sử dụng ban đầu để thanh toán vào tài khoản của bạn trừ khi có bằng chứng xác nhận rằng phương thức thanh toán đã bị mất hoặc bị hủy. Chúng tôi có quyền tính phí quản lý tương đương với chi phí của chính chúng tôi (bao gồm cả chi phí tiền gửi) đối với các khoản rút tiền chưa được đưa vào sử dụng.

9.4 Bạn có trách nhiệm báo cáo số tiền thắng và thua của bạn cho cơ quan thuế địa phương hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác.

9.5 Chúng tôi có quyền yêu cầu thêm thông tin trước khi rút tiền.

9.6 Nếu bạn đã nhập hoặc nhập sai địa chỉ tiền điện tử trong quá trình rút tiền, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ trực tiếp của chúng tôi càng sớm càng tốt để được hỗ trợ ngay lập tức. Nếu việc rút tiền đã được xử lý, chúng tôi sẽ không thể đảo ngược nó. Natural8 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào nếu bạn rút nhầm tiền của mình đến địa chỉ sai/không được hỗ trợ. Vui lòng liên hệ với chủ sở hữu/nhân viên hỗ trợ của địa chỉ nơi thực hiện rút tiền.

TIỀN KHOANH GIỮ

10.1 Các khoản tiền khoanh giữ là một phần trong Số dư tiền mặt poker của bạn và liên quan đến Số tiền thắng poker của bạn trong 72 giờ trước đó. Do đó, lợi nhuận phát sinh từ các phiên chơi poker sẽ không được rút ngay lập tức, số tiền này được khoanh giữ trong ví poker của khách hàng trong khoảng thời gian 72 giờ. Mặc dù những khoản tiền này thể rút ngay, bạn vẫn có thể sử dụng nó tại bàn poker.

10.2 Trong trường hợp một hành động đáng ngờ / thông đồng diễn ra trên Tài khoản của bạn hoặc Tài khoản của người chơi khác liên quan đến Bạn theo bất kỳ cách nào, Bạn xác nhận rằng chúng tôi có quyền chặn quyền truy cập vào Natural8 của các Tài khoản như vậy và các khoản tiền đó và tạm ngừng sử dụng lệnh rút tiền trong thời gian không xác định để thực hiện các cuộc điều tra cần thiết và xác minh các chi tiết đã đăng ký vào Tài khoản.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI

11.1 Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp tiền thưởng và / hoặc các chương trình khuyến mãi được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện riêng biệt. Bất kỳ phần thưởng nào được ghi có vào "Tài khoản của bạn" phải được sử dụng tuân theo các điều khoản và điều kiện đó.

11.2 Trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Điều kiện này và các điều khoản và điều kiện của tiền thưởng hoặc khuyến mãi, các điều khoản và điều kiện của tiền thưởng hoặc khuyến mãi sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.3 Nếu chúng tôi tin rằng Bạn đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng tiền thưởng hoặc khuyến mại, hoặc có khả năng thu lợi cá nhân thông qua việc lạm dụng tiền thưởng hoặc khuyến mại, chúng tôi có thể từ chối, giữ lại hoặc loại Bạn khỏi bất kỳ khoản tiền thưởng hoặc khuyến mại nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chấm dứt quyền truy cập của Bạn vào Trang web của chúng tôi và / hoặc Tài khoản của Bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả cho Bạn bất kỳ số dư còn lại nào hiển thị trong Tài khoản của Bạn ngoài số tiền gửi ban đầu của Bạn.

11.4 Bằng cách tham gia vào bất kỳ Khuyến mãi nào của Natural8 (“Khuyến mãi”), Bạn đồng ý hợp tác trong tất cả các tài liệu quảng cáo, tiếp thị, công khai và các hoạt động mà chúng tôi có thể chọn sử dụng. Bạn cũng đồng ý, nếu được yêu cầu, (a) mặc bất kỳ quần áo hoặc dán nhãn hiệu Natural8 nào được cung cấp; và (b) ký, nếu được yêu cầu, mẫu phát hành không thể hủy ngang cho phép chúng tôi sử dụng thông tin của bạn liên quan đến Chương trình khuyến mãi.

11.5 Trong bất kỳ sự kiện nào do Natural8 tài trợ, Bạn đồng ý không mặc hoặc để lộ thương hiệu hoặc quảng cáo của bên thứ ba cho bất kỳ công ty nào có thể được coi là đối thủ cạnh tranh của Natural8. Nếu bạn vi phạm yêu cầu như vậy, chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ giải thưởng nào đã trao cho bạn.

11.6 Đối với việc Bạn tham gia vào bất kỳ Khuyến mãi nào của Natural8, Bạn xác nhận rằng các tài liệu đã gửi sẽ là tác phẩm gốc của riêng Bạn và các tài liệu đó sẽ không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

TẠM NGỪNG, HẠN CHẾ HOẶC CHẤM DỨT TÀI KHOẢN CỦA BẠN

12.1 Không hạn chế khả năng của chúng tôi trong việc dựa vào các biện pháp khắc phục khác có sẵn cho chúng tôi, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản của Bạn hoặc hủy bất kỳ cược nào do Bạn đặt, xóa mọi khoản tiền thưởng trong Tài khoản của Bạn và / hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp toàn quyền quyết định của chúng tôi nếu:

Bạn đã bị Nhà mạng cấm hoặc cấm có tài khoản;

Bạn đã có tài khoản Chọn Bắt Buộc Tên Thật (SMR) trên Mạng;

Chúng tôi nghi ngờ Bạn đang hành động theo cách có hại cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi; hoặc

Chúng tôi buộc phải làm như vậy theo pháp luật.

12.2 Biện pháp khắc phục duy nhất của Bạn trong trường hợp Chúng tôi chấm dứt Tài khoản của Bạn vì bất kỳ lý do gì là khoản hoàn trả cho bất kỳ số dư Tài khoản không liên quan đến tranh cãi nào mà Bạn có thể có, tùy thuộc vào việc Bạn đã tuân thủ các Điều kiện này ở mức tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn.

12.3 Các hạn chế khác có thể áp dụng với Tài khoản của Bạn trong trường hợp lỗi hoặc hỏng hóc về hệ thống, thông tin liên lạc hoặc công nghệ được quy định trong các đoạn 16 và 17 của Điều kiện này.

KIỂM TRA BẢO MẬT

13.1 Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm poker thú vị trong một môi trường an toàn và bảo mật, đồng thời chúng tôi vận hành các quy trình và kiểm tra bảo mật để bảo vệ khách hàng và Natural8 khỏi gian lận và thông đồng. Mọi loại hình BOT hoặc Trí tuệ nhân tạo đều bị nghiêm cấm trên Natural8. Đôi khi, là một phần của quá trình này, chúng tôi sẽ muốn thực hiện Kiểm tra Tài khoản và lượt chơi trong (các) Trò chơi và điều này có thể dẫn đến việc tạm dừng việc sử dụng Tài khoản trong khi thực hiện các bước kiểm tra này cũng như yêu cầu cung cấp thông tin từ khách hàng. Chúng tôi tin rằng việc chúng tôi vận hành quy trình này là vì lợi ích tốt nhất của khách hàng và bản thân chúng tôi và việc tất cả khách hàng của chúng tôi chấp nhận điều này và hợp tác với chúng tôi về mặt này là điều kiện để tham gia.

13.2 Người chơi chỉ có thể chơi trên Natural8 khi chấp nhận Chính Sách Bảo mật và Sinh thái. Chính Sách Bảo mật và Sinh thái bao gồm tất cả các chi tiết về kiểm tra an ninh mà chúng tôi thực hiện để tạo môi trường an toàn và công bằng cho tất cả người chơi.

HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM TRÊN TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ

14.1 Hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp

Trò chơi chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích hợp pháp và theo cách hợp pháp. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các luật, quy chế và quy định hiện hành liên quan đến Trò chơi và bất kỳ cược nào được đặt trên hoặc thông qua Trò chơi. Tất cả các cược phải được đặt thông qua giao diện người dùng được cung cấp bởi Natural8.

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, ngăn cấm bất kỳ người chơi nào tham gia vào bất kỳ và tất cả các Trò chơi của Natural8. Chúng tôi có thể, trong trường hợp có thể bảo đảm, đóng băng chip, hủy cược, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người chơi nào bị nghi ngờ gian lận dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn, thông đồng hoặc khai thác lỗi trong phần mềm hoặc Trang web). Ngoài ra, chúng tôi có quyền hạn chế chỗ ngồi và / hoặc cấm người chơi chơi trong một Trò chơi cụ thể, bao gồm cả việc hạn chế hai hoặc nhiều người chơi chơi cùng nhau trong cùng một Trò chơi.

Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ cược nào được chấp nhận vô tình sau khi thời gian đặt cược kết thúc hoặc khi sự kiện đã được giải quyết hoặc ở giai đoạn mà người chơi có thể có bất kỳ dấu hiệu nào về kết quả cuối cùng. Trong những trường hợp này, số tiền đặt cược ban đầu sẽ được trả lại vào tài khoản của khách hàng.

14.2 Lách luật

Chúng tôi đã phát triển và sử dụng công nghệ độc quyền tinh vi nhằm tìm kiếm và xác định người dùng gian lận hoặc sử dụng bất hợp pháp Dịch vụ hoặc Phần mềm Poker của chúng tôi. Bạn không được đột nhập, truy cập hoặc cố gắng đột nhập hoặc truy cập hoặc phá vỡ các biện pháp bảo mật của Công ty. Nếu, theo quyết định riêng của mình, Công ty tin rằng bạn vi phạm điều khoản này, Công ty có thể chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ ngay lập tức và / hoặc tài khoản của bạn bị chặn và Công ty có thể thông báo cho Bên thứ ba quan tâm về việc bạn vi phạm điều khoản này.

LUẬT CHƠI

15.1 Nội quy Nhà cái trên Trang web sẽ áp dụng cho việc Bạn tham gia Trò chơi. Đặc biệt, Bạn không được phép đặt cược vượt quá giá trị của chip trên bàn khi bắt đầu ván bài. Bạn chỉ được phép mua thêm chip giữa các ván bài. Nếu Bạn hết chip trong một ván bài, Bạn được coi là “tất tay”. Bạn không được lấy tiền ra khỏi bàn trong một phiên chơi. Việc rút tiền ra khỏi Trò chơi và tiếp tục chơi trong hình thức đặt cược bàn là không được phép.

15.2 Người chơi phải hạn chế “nói chuyện trên bàn” hoặc “tổ chức cà phê” hoặc nói chuyện trong ván bài theo cách làm tổn hại đến ván bài của đối thủ. Điều này áp dụng nếu Bạn đang chơi trong ván bài hoặc đang xem ván bài. Việc lạm dụng nhiều lần khía cạnh này của hành vi người chơi sẽ dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc hạn chế chơi vĩnh viễn.

15.3 Ngôn ngữ lạm dụng hoặc xúc phạm hoặc hành vi khác được chúng tôi coi là không phù hợp trong bối cảnh của Trò chơi sẽ không được dung thứ. Hành vi xấu hoặc ngôn từ xúc phạm được chúng tôi xác định hoặc thu hút sự chú ý của chúng tôi sẽ được xử lý nhanh chóng và có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc mất các đặc quyền chơi hoặc hành động khác mà chúng tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định riêng của chúng tôi.

15.4 Bạn hoàn toàn chấp nhận và đồng ý rằng phần mềm tạo số ngẫu nhiên sẽ xác định tất cả các kết quả của Trò chơi.

15.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Bạn sẽ không can thiệp, làm gián đoạn và cố gắng làm gián đoạn, hoặc cố gắng điều khiển hoạt động của Trang web hoặc việc chơi bình thường của bất kỳ Trò chơi nào trong Natural8. Việc không tuân thủ quy định trên có thể dẫn đến việc Bạn bị loại khỏi Trang web và bị điều tra hình sự và dân sự.

15.6 Để biết các quy tắc chi tiết của trò chơi, Bạn có thể xem các quy tắc trong từng trang trò chơi hoặc từ Nội quy Nhà cái tại đây.

LỖI MÁY CHỦ

16.1 Nếu Bạn có chip trên bàn trong khi máy chủ gặp sự cố, Trò chơi sẽ bị hủy và tất cả chip của bạn trên bàn và đang chơi sẽ được trả lại Tài khoản của Bạn. Chúng tôi, các chi nhánh, đại lý và người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do sự chậm trễ hoặc gián đoạn chơi do hỏng hóc, sự cố, trục trặc, ngắt kết nối hoặc gián đoạn thiết bị điện tử hoặc cơ khí, điện thoại, kết nối internet hoặc các phương tiện liên lạc khác, hoặc do bất kỳ cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDOS) nào hoặc các can thiệp độc hại từ bên ngoài vào trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác mà chúng tôi hoặc họ không có quyền kiểm soát trực tiếp.

16.2 Trong trường hợp lỗi hệ thống, công nghệ hoặc thông tin liên lạc hoặc lỗi liên quan đến việc tạo ra bất kỳ kết quả nào, dàn xếp cược hoặc bất kỳ yếu tố nào khác của Trò chơi hoặc Trang web, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn vì bất kỳ lỗi nào như vậy và chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ tất cả các cược và lượt chơi liên quan trên Trò chơi được đề cập.

MẤT KẾT NỐI TRÒ CHƠI CASINO

17.1 Nếu bạn bị ngắt kết nối giữa các trò chơi sòng bạc (ví dụ: Blackjack, Baccarat, Roulette, CasinoPoker, RussianPoker, Sicbo, DragonTiger, Wheel of Fortune), bạn chỉ cần đăng nhập lại vào tài khoản của bạn. Bạn sẽ có thể tiếp tục trò chơi bị gián đoạn tại thời điểm bạn bị ngắt kết nối. Cược đang chờ xử lý của bạn sẽ được giữ trong 90 ngày, và cược của bạn sẽ bị hủy và trả về số dư của bạn nếu trò chơi không được hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày ngắt kết nối.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

18. Các Điều kiện này chỉ trao quyền sử dụng Natural8, Trang web, và Trò chơi trong khi các Điều kiện này và (các) giấy phép hiện hành (nếu có) đang có hiệu lực và chúng không chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào trong hoặc cho Natural8, Trang web , Trò chơi hoặc bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và quyền lợi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bản quyền, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác trong Trang web và Trò chơi sẽ vẫn là tài sản duy nhất của chúng tôi. Bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho Bạn theo các Điều kiện này, và dữ liệu hoặc tài liệu khác được chuẩn bị để thực hiện các dịch vụ đó dưới đây, và tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi nhuận trong những điều đã nói ở trên, sẽ thuộc về chúng tôi.

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI ĐẤU

19.1 Bằng cách đăng ký giải đấu tại Natural8, Bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu chơi của bạn trong sự kiện phát trực tuyến trực tiếp, trên phát sóng trực tuyến và bất kỳ hoạt động công khai nào khác trong tương lai mà Natural8 có thể sử dụng sau khi kết thúc giải đấu. Tất cả các giải đấu của Natural8 đều được thông báo trên các phương tiện truyền thông trực tuyến và các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau với kết quả được công bố bao gồm biệt hiệu của người chơi Natural8, vị trí kết thúc, lượt chơi và phần thưởng trong các sự kiện. Tuy nhiên, chúng tôi không công khai sử dụng tên thật hoặc thông tin cá nhân của người chơi trừ khi chúng tôi được người chơi cho phép bằng văn bản. Bất kỳ bàn chung kếtcủa các giải đấu nào, do Natural8 lựa chọn, đều có thể được phát trên phương tiện trực tuyến, chẳng hạn như nền tảng Twitch, với các quân bài tẩy được mở với độ trễ 1 (một) giờ so với thời gian thi đấu thực tế.

19.2. Đối với một số giải đấu cụ thể, Bạn cần đồng ý rằng tên thật của bạn sẽ được công bố nếu bạn giành được bất kỳ giải thưởng nào từ các giải đấu đó. Nếu bạn không muốn công khai tên thật của mình, bạn không nên đăng ký các giải đấu như vậy trong Natural8. Đối với các giải đấu cụ thể này, Bạn sẽ được nhắc bởi một cửa sổ bật lên trong quá trình đăng ký giải đấu để đồng ý tiết lộ thông tin của bạn và xác nhận bổ sung về tên thật của bạn.

BỒI THƯỜNG

20.1 Bạn đồng ý coi là vô hại và bồi thường cho chúng tôi và các công ty con, chi nhánh, cán bộ, đại lý và nhân viên của chúng tôi khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc Bạn vi phạm các Điều kiện này hoặc Việc Bạn vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền nào của bên thứ ba, hoặc việc Bạn sử dụng Trang web và / hoặc Trò chơi, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại (thực tế hoặc do hậu quả), các vụ kiện, phán quyết, chi phí kiện tụng và phí luật sư, thuộc mọi loại và thiên nhiên. Không có điều gì trong các Điều kiện này được coi là loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của Bạn đối với bất kỳ khoản bồi thường nào do Bạn đưa ra theo các Điều kiện này.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

21.1 Chúng tôi không đảm bảo rằng các hoạt động của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi sẽ cung cấp Dịch vụ của mình trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được diễn đạt hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bảo đảm ngụ ý về khả năng kinh doanh và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các Điều kiện, bảo đảm, tuyên bố hoặc các điều khoản khác có thể áp dụng cho Trang web và Trò chơi, dù rõ ràng hay ngụ ý.

21.2 Trách nhiệm pháp lý tối đa của Chúng tôi đối với Bạn đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bạn sử dụng Trang web sẽ được giới hạn trong tổng số tiền hợp pháp trong tài khoản của Bạn và việc trả lại số tiền đặt cược của bất kỳ vụ cá cược nào có tranh chấp.

21.3 Công ty (hoặc bất kỳ cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông hoặc đại lý nào của công ty thuộc tập đoàn) sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ công ty khỏi bất kỳ trường hợp nào sau đây:

bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả nào, dù là xử phạt hay trừng phạt;

bất kỳ tổn thất nào về thu nhập;

bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận trực tiếp hoặc gián tiếp;

bất kỳ sự mất thiện chí nào;

bất kỳ tổn thất hợp đồng nào;

bất kỳ tổn thất nào trong việc sử dụng tiền;

bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến sự gián đoạn kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào; hoặc là

trong bất kỳ hình thức nào cho dù là do vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn ở sơ suất), hợp đồng hoặc liên quan đến Trang web theo bất kỳ cách nào hoặc liên quan đến việc sử dụng, bất kỳ khả năng sử dụng nào hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web bao gồm nhưng không giới hạn mất mát hoặc hư hỏng do vi-rút có thể lây nhiễm sang thiết bị máy tính của Bạn.

21.4 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do vi-rút, cuộc tấn công phát tán từ chối dịch vụ hoặc tài liệu có hại về mặt công nghệ khác có thể lây nhiễm vào máy tính hoặc thiết bị di động, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác do Bạn sử dụng của Trang web hoặc Trò chơi hoặc việc Bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào trên đó, hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

21.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Bạn có thể phải gánh chịu do bất kỳ hành động nào của Thượng đế, mất điện, tranh chấp thương mại hoặc lao động, hành động, sự thất bại hoặc thiếu sót của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền nào, sự cản trở hoặc lỗi của các dịch vụ hoặc mạng viễn thông, truy cập chậm trễ hoặc gián đoạn truy cập, không phân phối dữ liệu hoặc phân phối sai dữ liệu, sử dụng trái phép các chi tiết truy cập bảo mật của Bạn hoặc bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào khác do bên thứ ba gây ra. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ đặt cược nào hoặc hủy bỏ hoặc tạm dừng các dịch vụ của chúng tôi phát sinh từ các trường hợp đó mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự cố hư hỏng của bất kỳ thiết bị nào, ở bất kỳ nơi nào được đặt hoặc quản lý, hoặc cho dù nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của chúng tôi hay không, có thể ngăn cản hoạt động của Trang web của chúng tôi hoặc ngăn bạn liên hệ với chúng tôi.

21.6 Không điều gì trong các Điều kiện này sẽ loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi mà chúng tôi có thể có liên quan đến gian lận hoặc tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của chúng tôi.

NỘI DUNG BÊN THỨ BA

22. Bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về nội dung hoặc việc Bạn sử dụng bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các bên thứ ba hoặc các chi nhánh quảng cáo, tiếp thị hoặc đăng nội dung thông qua Trang web (cho dù trực tiếp hoặc thông qua các liên kết tới hoặc từ các trang web hoặc tài nguyên khác) cũng như chúng tôi không thể được cho là xác nhận nội dung của các quảng cáo hoặc thông tin đó và chúng tôi không đảm bảo đối với nội dung đó.

TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG

23.1 Vì mục đích của các Điều kiện này, “Tài khoản không hoạt động” có nghĩa là bất kỳ tài khoản khách hàng nào, trong khoảng thời gian liên tục từ 12 (mười hai) tháng trở lên, chưa (a) có tiền gửi vào đó; hoặc (b) có hoạt động rút tiền từ nó; hoặc (c) có đặt cược từ nó; hoặc (d) có đặt cược giải quyết vào nó. Đối với các Tài khoản không hoạt động như vậy, chúng tôi có quyền tính phí vào ngày cuối cùng của mỗi tháng phí xử lý xử lý là £ 5 mỗi tháng (hoặc số dư còn lại nếu số dư tài khoản dưới £ 5), khoản phí này sẽ được khấu trừ tại bất kỳ lúc nào trong vòng 10 (mười) ngày làm việc của tháng tiếp theo. Các khoản phí này sẽ được thanh toán đối với bất kỳ Tài khoản không hoạt động nào cho đến khi tài khoản hoạt động trở lại hoặc có số dư bằng không.

23.2 Nếu tài khoản của Bạn được coi là Tài khoản Không hoạt động và sau đó không hoạt động thêm 12 (mười hai) tháng dương lịch, tài khoản của Bạn sẽ được coi là “Tài khoản bị Bỏ” và bị đóng, và tổng số tiền mặt được giữ trong tài khoản của Bạn tại thời điểm bị đóng sẽ được quyên góp cho tổ chức từ thiện.

23.3 Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào được lưu giữ liên quan đến các Tài khoản Không Hoatj động sẽ bị xóa và xử lý khi không còn cần thiết.

CHƠI CÓ TRÁCH NHIỆM

24. Chúng tôi cam kết giới thiệu việc chơi game có trách nhiệm như một chính sách chăm sóc khách hàng và trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có trách nhiệm đối với Bạn, khách hàng của chúng tôi, đảm bảo rằng Bạn tận hưởng trải nghiệm đặt cược của Bạn trên trang web của chúng tôi, đồng thời nhận thức đầy đủ về những tác hại xã hội và tài chính liên quan đến vấn đề cờ bạc. Hãy xem hướng dẫn Trò chơi có trách nhiệm của chúng tôi để biết thêm thông tin.

24.1 Giới hạn Tiền gửi

Sau khi đăng ký tài khoản, Bạn có thể đặt giới hạn tiền gửi hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của mình bất kỳ lúc nào.

Nếu Bạn muốn tăng giới hạn tiền gửi của Bạn, Bạn phải đợi 24 giờ, sau đó Bạn phải xác nhận giá trị tăng, có thể thực hiện ngay lập tức. Nếu Bạn từ chối tăng, giới hạn tiền gửi của Bạn sẽ vẫn như giá trị đã chọn trước đó. Bạn có thể tìm thêm thông tin về hướng dẫn chơi game có trách nhiệm của chúng tôi tại đây.

24.2 Tự loại trừ

Chúng tôi muốn mọi người tận hưởng việc chơi Trò chơi của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra rằng một số khách hàng muốn hạn chế hoặc thậm chí ngừng chơi. Do đó, chúng tôi cung cấp một phương tiện tự loại trừ cho phép khách hàng đóng tài khoản của họ trong một khoảng thời gian tạm thời từ 1 giờ hoặc lâu hơn, lên đến 5 năm hoặc vĩnh viễn. Bạn có thể chọn khoảng thời gian tự loại trừ thông qua trang tổng quan 'Thu ngân'. Ngoài ra, Bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhóm Hỗ trợ Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi qua email tới [email protected].

Khi chọn tự loại trừ, Bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận bất kỳ phần thưởng hoặc khuyến mãi nào mà chúng tôi có thể cung cấp trong quá trình Bạn tự loại trừ. Trong vòng hai ngày kể từ khi chọn tự loại trừ mà trước đó Bạn cung cấp cho chúng tôi chấp nhận rõ ràng của bạn, Bạn cũng sẽ bị loại khỏi bất kỳ tài liệu tiếp thị nào mà chúng tôi có thể gửi. Sẽ không có thêm tài liệu tiếp thị nào được gửi cho đến khi thời gian tự loại trừ kết thúc và Bạn yêu cầu quay lại Trang web.

Khi Bạn chọn tự loại trừ, tài khoản của Bạn sẽ bị đóng trong khoảng thời gian đã chọn và Bạn sẽ không còn quyền truy cập vào Trò chơi. Chúng tôi sẽ trả lại số dư tài khoản còn lại của Bạn theo Chính sách Rút tiền của chúng tôi.

Trong thời gian thỏa thuận tự loại trừ, Bạn không được cố gắng đánh bạc với chúng tôi và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về bất kỳ hậu quả hoặc tổn thất nào sau đó (tuy nhiên đã xảy ra) mà Bạn có thể phải gánh chịu hoặc gánh chịu nếu Bạn tiếp tục đánh bạc thông qua các tài khoản bổ sung mà Bạn đã thay đổi bất kỳ chi tiết đăng ký nào của Bạn hoặc Bạn cung cấp thông tin chi tiết gây hiểu lầm, không chính xác hoặc không đầy đủ hoặc tìm cách phá vỡ sự tự loại trừ.

Nếu Bạn chọn mở lại tài khoản của mình sau khi thời gian tự loại trừ kết thúc, Bạn sẽ phải liên hệ với nhóm hỗ trợ khách hàng qua [email protected]. Sau đó, bạn sẽ có khoảng thời gian tạm dừng tối thiểu là 24 giờ trước khi tài khoản của bạn hoạt động. Trong khi hết thời gian tạm dừng 24 giờ, Bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để hủy kích hoạt lại.

Chúng tôi cũng muốn nhắc nhở Bạn chú ý đến sự tồn tại của phần mềm ngăn chặn một máy tính cá nhân truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ cờ bạc, chẳng hạn như: www.cyberpatrol.com hoặc www.gamblock.com. Nếu Bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc hỗ trợ nào về chức năng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với [email protected].

KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

25.1 Nếu có bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến (các) đặt cược trên Natural8, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] và khiếu nại sẽ được giao cho đại diện hỗ trợ khách hàng.

25.2 Phản hồi ban đầu sẽ được gửi đến khách hàng trong vòng 24 giờ đối với các ngày trong tuần và trong vòng 72 giờ đối với các ngày cuối tuần.

25.3 Nếu khách hàng không liên hệ tiếp/ có phản hồi nào trong vòng bảy ngày, khiếu nại được coi là đã giải quyết.

25.4 Nếu khách hàng liên hệ tiếp/ phẩn hồi, thì khiếu nại sẽ được kiểm tra lại bởi đại diện hỗ trợ khách hàng được chỉ định trong vòng 24 giờ đối với các ngày trong tuần và trong vòng 72 giờ đối với các ngày cuối tuần, sau đó sẽ có phản hồi thứ hai hoặc khiếu nại được chuyển lên quản lý hỗ trợ khách hàng theo quy trình của bộ phận; và bộ phận hỗ trợ khách hàng tiếp tục xử lý các khiếu nại của khách hàng cho đến khi chúng được giải quyết thành công hoặc được coi là tranh chấp, theo quy trình của bộ phận.

25.5 Nếu không đạt được cách giải quyết hoặc bạn không hài lòng với cách giải quyết mà chúng tôi đưa ra, bạn có thể tìm kiếm giải pháp bên ngoài từ Gaming Curacao.

LUẬT CHI PHỐI

26. Các Điều kiện sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Curacao

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

27.1 Nếu, vì bất kỳ lý do gì, tòa án có thẩm quyền nhận thấy bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện này hoặc một phần của các Điều kiện đó, không thể thực thi, không hợp lệ hoặc trái pháp luật, thì phần còn lại của các Điều kiện này sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ và sẽ được sử dụng để đưa ra mức ảnh hưởng tối đa đến ý định của các bên như được phản ánh bằng ngôn ngữ đơn giản của nó.

27.2 Bạn đồng ý rằng không tồn tại mối quan hệ liên doanh, đối tác, làm thuê hoặc đại lý nào giữa Bạn và chúng tôi do các Điều kiện này.

27.3 Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền nào theo các Điều kiện này sẽ không tạo ra hoặc được coi là từ bỏ hoặc tước bỏ quyền đó hoặc từ bỏ hoặc tước bỏ các quyền đó trong tương lai.

27.4 Các Điều kiện này cấu thành toàn bộ sự hiểu biết giữa Bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng Trò chơi.

27.5 Các khoản nợ cờ bạc trực tuyến có hiệu lực thi hành ở Curacao.

Từ chối trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm hoặc Trang web. Chúng tôi từ chối bất kỳ đảm bảo nào đối với Dịch vụ, Phần mềm hoặc Trang web, được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp Dịch vụ, Phần mềm và Trang web theo tiêu chuẩn cao nhất có thể và theo cách an toàn và bảo mật, mặc dù chúng tôi không đảm bảo rằng việc cung cấp của chúng sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Khi có bất kỳ khiếm khuyết nào được thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa kịp thời. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu bất kỳ thông tin liên lạc hoặc hệ thống nào bị ảnh hưởng do sự chậm trễ hoặc thất bại. Chúng tôi có quyền tạm ngừng, xóa hoặc sửa đổi Dịch vụ, tạm thời hoặc vĩnh viễn, theo quyết định riêng của chúng tôi và không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn thông báo về hành động đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh trong trường hợp này. Bạn có trách nhiệm hoàn toàn đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng Dịch vụ trong phạm vi quyền hạn mà bạn cư trú hoặc truy cập chúng. Chúng tôi không có ý định cho bất kỳ ai sử dụng Dịch vụ từ bất kỳ khu vực tài phán nào mà cờ bạc trực tuyến là bất hợp pháp. Tính khả dụng của Dịch vụ hoặc Trang web ở bất kỳ khu vực tài phán nào không được coi là một lời đề nghị, lời mời mọc hoặc lời mời của chúng tôi để sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web. Bạn thừa nhận rằng việc bạn tham gia Dịch vụ là do bạn quyết định và bạn chấp nhận toàn bộ rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Bạn cũng thừa nhận rằng bạn không thấy Dịch vụ hoặc Trang web là xúc phạm, thiên vị hoặc khiếm nhã.